En ny samfällighet för grönområden i Höjdhagen?

Våren 2018
Möjligheten att bilda en ny samfällighet för gemensamma grönområden i Höjdhagen har varit uppe till diskussion på de flesta av föreningens möten under 2018. Efter ett inledande utredande arbete under våren bjöd föreningens styrelse in alla boende i Höjdhagen och på Grindstugärde till ett öppet informationsmöte om möjligheten att bilda en ny samfällighet. Fastighetsägare i området har möjlighet att ansöka, tillsammans eller som enskilda – men inte vår förening. Detta faktum gjorde att styrelsen var både oeniga och osäkra  på om detta var en fråga för vår förening.

På det öppna informationsmötet var åsikterna också vitt spridda. Inte minst då frågan i sig uppfattades som komplex och svår att ta ställning till. Föreningens styrelse valde en tid efter mötet att inte fortsätta arbeta med frågan om att bilda en ny samfällighet.

Hösten 2018
Inför årsmötet i september 2018 inkom en motion om att bilda en ny arbetsgrupp i föreningen för att jobba vidare med frågan om en grön samfällighet. Deltagarna på årsmötet valde att bifalla motionen

Arbetsgruppen arbetade under hösten 2018 för att samla information och besvara de frågor som inte kunnat besvaras tidigare under året.

Under december månad intensifierades arbetet i arbetsgruppen när det i mitten av månaden visade sig att Värmdö kommun hade skickat in en ansökan om att bilda en ny samfällighet. Kommunen är också berörd som fastighetsägare genom Ekedalsskolans fastighet.

Året avslutades med att ett antal fastighetsägare i Höjdhagen tillsammans med arbetsgruppen också skickade in en ansökan om bilda en ny samfällighet för grönområden i och omkring Höjdhagen.

Våren 2019
Det finns nu minst två ansökningar om att bilda ny samfällighet inlämnade till Lantmäteriet. Under året kommer de fastighetsägare som står bakom ansökan att fortsätta informera om ansökan och samfälligheten.

Läs mer om våra arbetsgrupper här!

Läs mer om informationsmötet här!