Stadgar

Nedan finns föreningens stadgar anno 2015. Bilden ovan visar det område inom vilket fastighetsägare kan välja att bli medlemmar i föreningen. Området sammanfaller med det område som av styrelsen anses som föreningens huvudsakliga verksamhetsområde.


Stadgar för Höjdhagens Villaägareförening i Gustavsberg

Org.nr: 802497-5560
Datum: 2015-09-10

§1 Ändamål
Föreningens ändamål är:

• att sammanföra villaägare i Höjdhagen för samråd och uppgifter kring gemensamma angelägenheter
• att verka för en god boendemiljö och trafikmiljö i och kring Höjdhagen
• att värna området Höjdhagens kvalité som fortsatt kulturhistoriskt riks – och lokalintresse
• att värna Höjdhagens unika arkitektur, bebyggelse och naturvärden
• att gentemot myndigheter, kommun, vägförening och trafikbolag verka i villaägarnas intresse

Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

§2 Verksamhetsområde
Höjdhagens Villaägareförening definierar sitt verksamhetsområde för fastigheter belägna inom ett område i Höjdhagen enligt upprättad områdesdefinition, se bilaga 1.

§3 Medlemskap
§3a. Den är berättigad till medlemskap som är lagfaren ägare till och/eller är skriven på adress inom det definierade området i enlighet med bilaga 1.

§3b. Medlemskap är normalt ett per fastighet och hushåll.

§3c. Med varje medlemskap följer en röst på medlemsmöten.

 §4 Medlemsavgift
§4a. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och erläggs för kalenderår. Årsavgiften erläggs per kalenderår och fastställs vid föreningens årsmöte. Ny medlem erlägger som inträdesavgift och medlemsavgift för året den av årsmötet fastställda avgiften.

§4.b. Inbetalning av medlemsavgift skall ske före 31 december. Om föreningsmedlem resterar med årsavgiften mer än två år anses vederbörande ej längre tillhöra föreningen. 

§ 5 Styrelse och funktionärer
§5a. Föreningens förvaltning handhas av en styrelse som väljs på årsmötet och skall bestå av sju ledamöter med två suppleanter.

§5b. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

§5c De ordinarie ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av två år, dock så att minst två av styrelsens ledamöter kvarstår till följande arbetsår. Suppleanter väljs för ett år.

§5d. Ordförande och kassör väljs av årsmötet.

§5e. Ordförande och kassör tecknar i förening de konton som föreningen disponerar.

§5f. Ordföranden sköter föreningens korrespondens.

§5g. Föreningens räkenskaper, som skall omfatta kalenderår, handhas av kassören och granskas av två av årsmötet utsedda revisorer valda för två år.

§5h. Kassören överlämnar räkenskapsmaterialet till revisorerna 4 veckor före årsmötet. Föreningens revisorer skall 2 veckor före årsmötet ha granskat föreningens räkenskaper och upprättat revisionsberättelse.

 § 6 Medlemsmöten
§6a. Föreningen håller ordinarie årsmöte före september månads utgång på dag som styrelsen bestämmer.

§6b. Kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte sker genom kallelse minst tre veckor före mötesdatum.

§6c. Extra möte hålls då styrelsen så anser behövligt eller då minst tio av föreningens medlemmar för uppgivet ärende så skriftligen begär.

§6d. Eventuella val till kommittéer sker vid årsmötet.

§6f. På årsmötet skall verksamhetsberättelse och revisionsberättelse föredras.

 § 7 Stadgeändring
§7a. Beslut om ändring av föreningens stadgar skall ske på föreningens årsmöte.

§7b. Att stadgeförändring skall diskuteras skall anges vid anslaget/kallelsen till årsmötet.

§7c. Enkel majoritet erfordras för beslut, dock under förutsättning att minst tio av föreningens medlemmar närvarar.

 § 8 Föreningens upplösande
§8a. Frågan om föreningens upplösande kan tas upp på årsmöte eller extra medlemsmöte och detta skall då anges vid anslag/kallelse till medlemsmötet. För att vinna giltighet skall beslut om föreningens upplösande tas på två på varandra följande medlemsmöten med minst tre veckors mellanrum. Vid det andra mötet krävs 2/3 majoritet för beslut om upplösande.

§8b. Vid eventuell upplösning av föreningen skall dess tillgångar tillfalla Gustavsbergs vänner.


Stadgar för Höjdhagens Villaägareförening

Bilaga 1 – föreningens verksamhetsområde