NY SAMFÄLLIGHET I HÖJDHAGEN

Höjdhagen tar ett steg närmare samfällighetsförening 

Vid årsskiftet stod det klart att vi fastighetsägare i Höjdhagen utnyttjar vår lagliga gratisrätt till grönområdena i området. Huvudargumenten för att bilda samfällighetsförening är att gemensamt kunna ta hand om våra vackra omgivningar samt att skydda områdets natur- och kulturvärden  mot framtida exploatering.

Med stöd i föreningens stadgar och utifrån fakta och argument som presenterats under resans gång är en majoritet av styrelsen för Höjdhagens Villaägareförening positiva till en ny samfällighet. Som juridisk person kan föreningen inte vara en part i processen. Det kan endast fastighetsägare i Höjdhagen.

Lantmäteriförrättningen startar under senare delen av 2019.
Även Värmdö kommun har ansökt om lantmäteriförrättning för att skydda Höjdhagens natur och kultur, och ett samarbete har inletts oss emellan.

Välkommen på informationsmöte onsdag 8 maj kl 19!
Plats: Fotbollsplanen i Höjdhagen
Föreningen presenterar vår egen process (som också går att ta del av under Bakgrund här nedanför. Arbetsgruppen tillsatt av föreningens årsmöte 2018 återrapporterar till medlemmarna om sitt arbete.
Gott om tid för frågor och diskussion om var vi står och vad som händer framöver.
Föreningens medlemmar, alla boende i Höjdhagen och alla andra intresserade är hjärtligt välkomna!

Klicka för att se en större bild

Bakgrund
Vid årsskiftet 2017-18 landade ett brev från Lantmäteriet i brevlådan hos alla fastighetsägare i Höjdhagen. Brevet beskrev en möjlighet att bilda en ny samfällighet för gemensamma grönområden i Höjdhagen. Alla fastighetsägare i området har möjlighet att ansöka om en förrättning.

Bakgrunden till att brevet skickades ut är ett regeringsbeslut från 2015 med förändringar av regler för gemensamhetsanläggningar. 

Efter noggranna genomläsningar av brevet från Lantmäteriet inledde föreningen under våren 2018 ett arbete för att ta reda på mer om frågan och undersöka det generella intresset för en samfällighet. I april bjöds alla boende i Höjdhagen och Grindstugärde in till ett Öppet möte om möjligheten att bilda en ny samfällighet.

Efter mötet fortsatte inte Grindstugärde Samfällighetsförening och Höjdhagens Villaägareförening med något samarbete kring frågan om en ny grön samfällighet. Höjdhagens Villaägareförening fördjupade sin informationsinhämtning genom en särskild arbetsgrupp som landade i en ansökan om lantmäteriförrättning medan Grindstugärde Samfällighetsförening i detta skede inte gick vidare med frågan om en grön samfällighet.

Till årsmötet 2018 motionerades om att årsmötet skulle ge styrelsen i uppdrag att genomföra en fördjupad informationsinhämtning. Läs motionen 
Årsmötet biföll motionen och en särskild arbetsgrupp tillsattes. Arbetsgruppen arbetade under hösten 2018 med faktainhämtning för att kunna besvara de frågor som inte kunnat besvaras tidigare under året. I arbetsgruppens verksamhet ingick en rad externa kontakter med bland annat Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Värmdö kommun. Arbetet resulterade i flera dokument som redovisas här nedan:

Parallellt med arbetsgruppens arbete tog föreningen också fram ett dokument som presenterar både för- och nackdelar dvs vinsterna och de potentiella riskerna i samband med bildandet av en ny samfällighet.

På årets sista styrelsemöte i föreningen i december 2018 var en majoritet positiva till en ny samfällighet och till en ansökan om lantmäteriförrättning. 

Före årsskiftet gjorde även Värmdö kommun en ansökan om en lantmäteriförrättning. Ett samarbete med Värmdö kommun har inletts.

Klicka för att se en större bild

I januari 2019 publicerade Värmdö kommun en ny Kulturmiljöinventering av Riksintresset centrala Gustavsberg. I det nya dokumentets kapitel 4.9 om Höjdhagen betonas inte minst de gemensamma grönytornas betydelse för Höjdhagens och det kulturhistoriska värdet.

“Gränsen mellan privat och gemensam mark upplevs flytande, vilket också är ett viktigt karaktärsdrag i området. Det var också den ursprungliga tanken att naturen runt husen skulle upplevas som gemensam mark.”

Länkar

Läs mer om våra olika arbetsgrupper

Läs mer om föreningens öppna möte april 2018

Nuläge

Välkommen på informationsmöte onsdag 8 maj kl 19!
Plats: Fotbollsplanen i Höjdhagen
Föreningen presenterar vår egen process (som också går att ta del av under Bakgrund här nedanför. Arbetsgruppen tillsatt av föreningens årsmöte 2018 återrapporterar till medlemmarna om sitt arbete.
Gott om tid för frågor och diskussion om var vi står och vad som händer framöver.
Föreningens medlemmar, alla boende i Höjdhagen och alla andra intresserade är hjärtligt välkomna!

Mötet riktar sig i första hand till föreningens medlemmar där vi vill ge en uppföljning och information efter årsstämmans bifall till motionen om en fördjupad informationsinhämtning i samfällighetsfrågan. Alla fastighetsägare i Höjdhagen är givetvis välkomna, liksom alla andra som är intresserade av processen.

Vi ger information om lantmäteriförrättningen som enligt uppgift startar efter sommaren. Vi redovisar argumenten för att bilda en samfällighetsförening. På mötet lämnas stort utrymme för frågor och diskussion. En detaljerad kallelse med dagordning distribueras innan mötet.