Korsningen Dalvägen – Gamla vägen

Under april 2015 har Lantmäteriet på uppdrag av markägaren JM styckat av tre nya tomter från stamfastigheten Östra Ekedal 1:43. Tomterna finns markerade i den detaljplan som gäller för området som är från 1948 (?!). Redan i den detaljplanen angavs tomterna som “ej avsedda att fastställas”, troligtvis på grund av att terrängen är oländig och inte så lätt att bebygga på ett bra sätt. Tomternas läge i detaljplanen verksr inte vara exakt desamma som de nu avstyckade tomterna.

Föreningen är oroade av detta av flera skäl:

Berg och klippor på tomterna i kombination med dagens krav på tillgänglighet gör att risken för en plansprängning av tomterna är överhängande.

Flera vackra, gamla träd finns i skogskanten, minst 200 år gamla ekar och 100-åriga tallar står just här.

En stig som används flitigt av motionärer från hela Gustavsberg löper över tomterna.

Det finns också en vattensamling uppe på berget ovanför som avvattnar genom en liten bäck över en av tomterna. I kärret finns både grodor och salamandrar, ett rikt fågelliv och lite mygg. Sprängningar i närheten medför med största sannolikhet sprickbildningar i berget så att vattensamlingen försvinner.

Det här är ett av få ställen där naturen och skogen verkligen tränger in i Höjdhagen och ska de nya tomterna nu bebyggas, krävs enligt vår mening en grundlig inventering och en miljökonsekvensbeskrivning.

Hur riksintresset för kulturmiljön, Gustavsberg påverkas av nya byggnationer är också det något som behöver utredas av Länsstyrelsen.