Öppet brev till partierna

Höjdhagens Villaägareförening har i veckan skickat ett öppet brev angående Ekedalsskolan  till de politiska partierna i Värmdö. I brevet ställer vi oss mycket frågande till om förslaget att bygga ut skolans kapacitet med 50% fler elever är ordentligt genomtänkt?

Som närmaste grannar till Ekedalsskolan är vi oroliga för hur en utbyggnad av skolan kommer att påverka vår närmiljö. Trafiksituationen runt skolan är redan idag hårt ansträngd vid lämning och hämtning och en utbyggd skola med ytterligare 200 elever skulle inte göra saken bättre.

Läs brevet som PDF eller  i sin helhet här nedanför:

Öppet brev

från Höjdhagens Villaägareförening
till de politiska partierna i Värmdö

Höjdhagens Villaägareförening är oroade över planerna på bygga ut Ekedalsskolan och kraftigt öka antalet elever (+50%). Vi ifrågasätter här om de förslag som presenterades på Medborgardialogen har sin grund i några utredningar av de faktorer som är avgörande för ett lyckat resultat? Till exempel den dåliga (farliga) trafikmiljön och skolbarnens säkerhet i trafiken, den unika kultur- och skolmiljön vid Ekedalsskolan och viktigast av allt; var en utbyggd eller ny skola lämpligast ska placeras? Om planerna på en utbyggnad genomförs riskerar projektet att påverka trafikmiljön, barnens säkerhet, boendemiljö och en unik kulturmiljö starkt negativt.

Höjdhagens Villaägareförening är en ideell förening för de boende i Höjdhagen. Föreningen verkar för en god boendemiljö, god trafikmiljö och god sammanhållning i området. Vi arbetar också för att öka kännedomen om området och för att värna och bevara Höjdhagens unika arkitektur, bebyggelse och naturvärden – tre delar av en känsligt utformad helhet.

Ekedalsskolan är en av våra närmaste grannar och ligger i direkt anslutning till Höjdhagen. Vi delar infartsväg med skolan vilket redan i dagsläget gör att vi har en rörig och osäker trafikmiljö när ett antal hundra barn ska skjutsas med bil till och från sin skola.

Under de senaste åren har föreningen följt utvecklingen kring renoveringen av skolan med stort intresse. I kontakter med Värmdö kommuns fastighetsbolag har vi gett vår syn på vikten av att de gamla skolhusen tas om hand hantverksmässigt, med rätt färgtyper och byggnadsmaterial. Även utemiljön kring skolan engagerar våra medlemmar då den också behöver rustas upp.

Under hösten tycktes också allt vara på rätt väg och renoveringen var i begrepp att starta då ökade kostnader jämfört med tidigare uppskattning uppdagades. Det ledde till att renoveringen istället sattes på vänt och en Medborgardialog genomfördes under december. Förslagen presenterades men ingen redovisade några eventuella negativa konsekvenser av den utökade kapaciteten. Det som sades gav inte heller något helhetsperspektiv på vad som ska ske när Gustavsberg nu byggs ut. Dialogen fick därför mer karaktären av ett informationsmöte inför kommande bygge. Att dialogen genomfördes med kort varsel och utan tydligt kommunicerade ”alternativa lösningar” bidrog givetvis till den något skrala uppslutningen av medborgare.

Efter att ha deltagit på Medborgardialogen blev vi inledningsvis charmerade av de planer som presenterades. Vem vill inte ha en ny och modern skola, med de bästa lärmiljöerna för våra barn och god arbetsmiljö för deras lärare? Givetvis vill ingen ifrågasätta ovanstående ambitioner men vi måste kunna diskutera andra vägar för att nå de här målen.

FÖRSLAGEN
I korthet innebar två av tre förslag som redovisades på Medborgardialogen en kapacitetsökning av Ekedalsskolan från dagens 400 elever till ca 600 elever. En ökning med 200 barn vilket motsvarar +50%. Ingen försiktig utbyggnad av skolans kapacitet alltså utan en mycket stor ökning. Vilket leder oss till själva kärnan i det här brevet.

Från föreningens sida är vi djupt oroade över planerna på bygga ut Ekedalsskolan och öka antalet elever. Vi uppfattar att förslag och idéer är sprungna ur någon slags kompromisstänkande mellan ett redan påbörjat renoveringsprojekt och en nyväckt ambition att få bättre valuta för investerade pengar. Vi uppfattade inte heller att de förslag som presenterades på Medborgardialogen har sin grund i riktiga utredningar av placeringen av skolan i Gustavsberg eller de förutsättningar som kan begränsa möjligheterna till en lyckad utbyggnad – som den osäkra trafikmiljön och känsliga kulturmiljön omkring skolan.
Vår oro kan sammanfattas i punkterna nedan:

RÄTT PLATS?
Ligger Ekedalsskolan verkligen i rätt del av Gustavsberg för att tillskapa nya skolplatser?
Vi uppfattar att nya bostäder främst byggs i andra delar av Gustavsberg. En skola bör placeras nära barnfamiljerna – för att underlätta i vardagen och i möjligaste mån minska på biltrafiken vid hämtning och lämning på skolan. De 200 nya eleverna i en utbyggd skola bor troligtvis inte så nära att skolan att deras föräldrar låter dem gå själva till skolan i någon större utsträckning. 200 elever kan alltså motsvara så mycket som 400 trafikrörelser per skoldag vid Ekedalsskolan/Höjdhagen.

TRAFIKMILJÖ
Som nämndes tidigare är trafikmiljön i Höjdhagen och Ekedalsskolan redan idag ett problem och en stor osäkerhetsfaktor för både barn, boende och föräldrar.
Från vår synvinkel är en utbyggd skola inte ens en tänkbar möjlighet innan en lösning på dagens farliga och dåliga trafikmiljö har presenterats. Utan en godtagbar lösning på trafiken kring lämning och hämtning vid skolan står hela utbyggnaden på en minst sagt osäker grund.

KULTURMILJÖ
Höjdhagen är en unik kulturmiljö och exempel på något av det bästa som KF skapade under bygget av Folkhemmet och mönstersamhället Gustavsberg. Ekedalsskolan med alla sina byggnader utgör på samma sätt en mycket speciell miljö. Här kan alla på ett ovanligt tydligt sätt se årsringarna i framväxten av den svenska skolan. Från det äldsta huset daterat 1880 vidare över ett sekelskifte och fram till slutet av 1960-talet. På ett sätt är det också talande för de skenande renoveringskostnaderna att inga nya hus, förutom en lekstuga, har tillkommit på skolan sedan 1968.

Att istället för en ny stor skolbyggnad ersätta en av de befintliga byggnaderna med en ny i samma storlek och skala som de andra, skulle vara ett betydligt mer inkännande och lämpligt sätt att utveckla Ekedalsskolan. Ta till vara på den byggda avspeglingen av den svenska skolan som den faktiskt är. En ny byggnad som ger möjligheter till andra lärmiljöer än det traditionella klassrummet utan att förändra antalet elever på skolan. Då tillför vi idag 2017 en ny årsring, gärna med ett formspråk som avspeglar dagens byggande, som andra efter oss kan se tillbaka på om 50 år och i bästa fall även uppskatta.

SLUTSATS
Vi menar slutligen att innan en utbyggnad av Ekedalsskolan kan genomföras måste alla aspekterna ovan belysas och till de problem som vi pekat på måste det finnas realistiska och godtagbara lösningar. Först då kan en utbyggnad av Ekedalsskolan vara genomförbar på ett bra sätt.
När en känslig byggd miljö som den vid Ekedalsskolan ska utvecklas är det också lämpligt att låta flera aktörer komma med sina förslag på förändring genom ett parallellt uppdrag eller en arkitekttävling. Historien visar gång på gång att snabbast och billigast inte alltid är bäst i längden.

Gustavsberg 2017-02-18

Styrelsen
Höjdhagens Villaägareförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.