Kategoriarkiv: Höjdhagen

På gång i Höjdhagen!

Valborg lördag 30 april – Gemensam vårstädning klockan 10-12
I samband med Valborg gör vi en gemensam insats för utemiljön. Vi samlas på fotbollsplanen och röjer upp i någon del av Höjdhagen. Förra året röjde vi framgångsrikt vid fotbollsplanen och lekplatsen.
Kontaktperson: Andreas Engberg

Snigelveckan 2016
Så snart sniglarna vaknat är det dags att ge sig ut och jaga! Under våren kommer vi att utlysa en vecka för gemensam snigelbekämpning i våra trädgårdar. Ju fler vi är som plockar sniglar i egen trädgård på våren desto färre sniglar får vi alla till sommar och höst. Mer information om hur mördarsniglar bäst bekämpas kommer finnas på föreningens hemsida. När sniglarna väl vaknat kommer vi meddela att det är dags för Snigelveckan…
Kontaktperson: Staffan Almborg

Höjdhagens dag lördag 27 augusti
Boka in datumet för Höjdhagens dag redan nu! Har du idéer kring vad dagen ska innehålla är du välkommen att höra av dig till Festkommittén eller Styrelsen.
Några idéer just nu är loppis längs Höjdhagsvägen, försäljning och byte av växter, en guidad rundtur med trädgårdsvisning, öppen frågelåda kring hus och byggnadsvård och självklart en gatufest på kvällen!
Kontaktperson: Roine Holmberg

Föreningens årsmöte torsdag 15 september
Vi fortsätter att ha föreningens årsmöte i Ekedalssskolan matsal. Mötet kommer att behandla inkomna motioner samt välja kassör, sekreterare och två ledamöter till föreningens styrelse.
Kontaktperson: Rutger Selin

Statusrapport trafik – mars 2016

Höjdhagens Villaägareförening har under hösten 2015 inlett dialog och samarbete med Värmdö kommun om trafiksituationen i Höjdhagen. Syftet är att bidra till en trygg trafikmiljö för boende och besökare i Höjdhagen genom påverkan på beslut,  opinionsbildning och informationsinsatser på lokal nivå.

Vi har identifierat tre aktuella problemområden som vi nu arbetar med.
1. Trafiksituationen i Höjdhagen allmänt

2. Parkeringssituationen

3. Trafikmiljön kring Ekedalsskolan avseende lämning och hämtning

För vart och ett av områdena har vi redan nu förslag på lösningar. Ofta har de mer karaktären av ”information” och ”beteendeförändringar” och mindre av ”fysiska åtgärder”.

Bakgrund
Bakgrunden till diskussionen om trafiksituationen i Höjdhagen är ett markant ökat trafikflöde i området och höga hastigheter, vilket styrks av polisen. Detta gäller såväl boende i Höjdhagen, dvs vi själva, som besökande (även yrkestrafik). Dessutom råder en osäkerhet om gällande parkeringsregler och -skyltning. Trafikmiljön kring Ekedalsskolan har under lång tid varit bristfällig. Fortkörning förekommer med betydande risker för de över 500 barn mellan sex och elva år som går där. Den aktuella trafiksituationen i Gustavsberg allmänt, med ökad inflyttning och bostadsbyggande, jobbpendling och krav på olika trafiklösningar, och vilka följder det får för Höjdhagen är också av intresse att diskutera. Här kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av vad som planeras inom arbetet för en bättre trafikmiljö!

Har du starka åsikter eller synpunkter på trafikmiljön i Höjdhagen? Vår trafikgrupp är en möjlighet för dig att påverka genom ett konstruktivt samarbete tillsammans med Värmdö kommun och Gustavsbergs Vägförening som ansvarar för vägnätet i Höjdhagen. Hör gärna av dig till trafik@hojdhagen.se!

För trafikgruppen i Höjdhagens Villaägareförening

Per Arvidsson

0706-75 53 90
trafik@hojdhagen.se

Mer om trafiken i Höjdhagen 2016

The fault, dear Brutus, is not in our stars – but in ourselves.
                                       William Shakespeare

Bakgrund

Bakgrunden till diskussionen om trafiksituationen i Höjdhagen är ett markant ökat trafikflöde i området och höga hastigheter, vilket styrks av polisen. Detta gäller såväl boende i Höjdhagen, dvs vi själva, som besökande (även yrkestrafik). Dessutom råder en osäkerhet om gällande parkeringsregler och -skyltning. Trafikmiljön kring Ekedalsskolan specifikt har under lång tid varit bristfällig med fortkörning med betydande risker för de över 500 barn mellan sex och elva år som går där. Den aktuella trafiksituationen i Gustavsberg allmänt, med ökad inflyttning och bostadsbyggande, jobbpendling och krav på olika trafiklösningar, och vilka följder det får för Höjdhagen är också av intresse att diskutera.

Höjdhagens Villaägareförening har därför under hösten inlett en dialog och ett samarbete med Värmdö kommun om trafiksituationen i Höjdhagen. Syftet är att bidra till en trygg trafikmiljö för såväl boende som besökare i Höjdhagen genom påverkan av beslut, men även genom opinionsbildning och informationsinsatser.

Vi har identifierat tre problemområden i den aktuella situationen: trafiksituationen i Höjdhagen allmänt, parkeringssituationen samt trafikmiljön kring skolan specifikt. För vart och ett av områdena föreslår vi lösningar. Lösningarna har ofta karaktären av ”information” och ”beteendeförändringar” och mindre av ”fysiska åtgärder”. Fortsätt läsa Mer om trafiken i Höjdhagen 2016

Många motioner till Vägföreningens årsstämma

Trafikmiljön i Höjdhagen är ett av de områden där Villaägareföreningen jobbar aktivt just nu. En del i arbetet har varit att ta fram konkreta förslag på förbättringar. Genom diskussioner på våra möten har det nu lett fram till att åtta olika motioner om förbättringar av trafikmiljön i Höjdhagen skickats in inför Vägföreningens årsstämma torsdag 17 mars. 

Samfälligheten Gustavsbergs Vägförening ansvarar för skötsel av vägarna i Höjdhagen och även andra delar av Gustavsberg. Alla berörda fastighetsägare är medlemmar, betalar en årsavgift om 900kr och har också rösträtt på årsstämman. På stämman utses styrelse och andra förtroendeposter, man behandlar förslag från styrelsen men också de eventuella motioner som skickats in från medlemmarna. Det har varit mycket tunnsått med motioner från medlemmarna under flera år – men till stämman 2016 har inkommit inte mindre än åtta motioner och alla åtta är inskickade av fastighetsägare här i Höjdhagen.

Samtliga medlemmar ska nu också ha fått utskickat kallelse och stämmohandlingar med posten (bland annat listan med motioner och styrelsens svar, som syns på bilden här ovanför). Kallelsen kan också användas som en fullmakt för röstning via ombud. Höjdhagens Villaägareförening vill i första hand uppmana alla att gå på Vägföreningens årsstämma torsdag 17 mars kl 19.00 i Kommunhuset på Skogsbovägen 9-11. Inte minst för att rösta för de motioner som vi anser är positiva för vår trafikmiljö. I andra hand uppmanar vi er att leta reda på en granne som tänkt att gå och ge honom eller henne er kallelse (dvs fullmakt) att rösta även för er fastighet.

Tyvärr finns inte årets stämmohandlingar tillgängliga på Vägföreningens hemsida men tillsammans med kallelsen finns också motioner och styrelsens svar på dessa.
Via Vägföreningens hemsida har vi däremot forskat fram följande historik över antalet motioner de senaste åren:
2015 inkom inga motioner.
2014 inkom 1 motion.
2013 inkom inga motioner.
2012 inkom inga motioner.
2011 inkom inga motioner.
2010 inkom 1 motion.

2016 har det alltså skett en drastisk ökning och att fler nu engagerar sig i vår lokala trafikmiljö är en mycket positiv utveckling, tycker Höjdhagens Villaägareförening. Vårt trafikutskott

Rivning av garage vid Dalvägen

Under 2015 började saker hända kring korsningen Dalvägen – Gamla vägen. I september blev de som hyrde garageplats i garagen uppsagda och i november ansökte markägaren om rivning av garagen.

Värmdö kommun har nu beviljat rivningslov för garagen, som ursprungligen byggdes för de boende i Höjdhagen, men som ju genom köp och försäljningar hamnat i annan ägo. Några garage har fram tills nyligen hyrts av boende i området men nu är det alltså slut på det. Närmaste grannarna har fått brev från kommunen om rivningslovet och har nu möjlighet att överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

Enligt vad vi tidigare erfarit finns långt gångna planer på att bygga nya hus på platsen för och i anslutning till garagen. Föreningen har haft kontakt med markägaren för att etablera en kommunikation om vad som kommer att hända men har ännu inte fått några entydiga svar. Viktigt att komma ihåg är också att nya bostäder också leder till ökad trafik in och ut genom området.

Styrelsen har under 2015 diskuterat ett eventuellt ställningstagande från föreningens sida men vi har valt att inte ta aktiv ställning för eller emot byggnation på platsen. Genom aktiv kommunikation med markägaren och kommunens bygglovshandläggare och antikvarie hoppas vi däremot kunna påverka eventuella nybyggnationer avseende följande punkter:

 • husens utformning ska passa in i Höjdhagen avseende antal, storlek, kulör, material och byggnadsdetaljer
 • varsam hantering av befintlig naturmark, berg och uppvuxna träd som tall och ek
 • bevara naturmarken och ej förändra landskapet genom sprängningar
 • se till att stigen som idag leder upp till elljusspåret får vara kvar

Vi kommer nu arbeta för att etablera kontakt med markägaren för att få ta del av mer om planerna för platsen. Kommentera gärna i frågan här nedanför –  eller maila dina synpunkter till styrelsen@hojdhagen.se.

Styrelsemöte 3

Årets första styrelsemöte ägde rum den 21:a januari där de nya riktlinjerna kring bygglov i Höjdhagen diskuterades. Kommunen har i dagsläget ingen plan för att kommunicera dessa till de boende i Höjdhagen men styrelsen har arbetat med att försöka nå ut till alla i området med information.

Motioner till vägföreningen skulle lämnas in i januari och ett flertal har nu skickats in.

Nyheter gällande våra trädgårdar är att ris och annat lämpligt trädgårdsavfall får läggas på majbrasan vid Strandvik men absolut tidigast dagen innan och till hösten kommer det placeras en behållare för fallfrukt på någon av återvinningscentralerna.

Än så länge är det få som har betalat medlemsavgiften. Glöm inte bort detta om ni vill vara medlemmar!

 

Fullständigt protokoll hittar ni här: Anteckningar Höjdhagens villaägareförening 21 jan 16

Trafikfrågor på agendan

Just nu är trafikfrågorna i fokus för föreningens arbete. Vår trafikgrupp förbereder ett antal motioner till Vägföreningens årsstämma 17 mars.

Har du lämnat in en motion? Skicka gärna en kopia till trafik@hojdhagen.se så publicerar vi information om motionen under trafik här på hemsidan!

Torsdag 28 januari kl 18.30 är det förmöte inför stämman med motionsskrivning och diskussion. Alla i Höjdhagen är välkomna! Vi samlar in idéer och formulerar våra motioner. Varje motion ska ha en fastighetsägare som avsändare men vi andra i området kan välja att ställa oss bakom en eller flera motioner.

Här är de motioner som just nu diskuteras:

 • Mer gatubelysning i området
 • Se över system för dagvatten, det blir översvämning på vissa ställen.
 • Gör hela Höjdhagen till ett lågfartsområde
 • Se över floran av trafikskyltar i Höjdhagen. Byt ut skyltar med gatunamnen till skyltar med samma typsnitt i området
 • Flytta den nyligen ditställds månlandaren/sandsilon vid fotbollsplanen till annan lämpligare plats
 • Fler förslag är välkomna!!!

Du är välkommen till Per på Formarstigen 1 kl 18.30 torsdag 28/1. Alla villaägare i Höjdhagen är medlemmar med rösträtt på stämman. Antingen går man dit själv eller lämnar fullmakt till någon granne som ska gå.

Redan 31 januari är sista datum för att lämna in motioner till stämman – som äger rum på kvällstid 17 mars. Du som privatperson har möjlighet att komma med förslag som kan godkännas av stämman!
Det vägföreningen förvaltar är enligt deras hemsida:

“- vägar och trottoarer med tillhörande diken, slänter och vändplaner

– vägbelysning med stolpar och ledningar

Det är alltså detta och ingenting annat som vägföreningen får göra.”
Läs gärna mer på: http://gustavsbergsvagforening.se

Årsberättelse 2015

Hej Höjdhagen!
Nu finns ett utskick från villaägareföreningen i era postlådor. Info om inbetalning av medlemsavgift för 2016 och varför vi vill att ni alla ska vara med. Vi sammanfattar 2015 och ser fram emot 2016!

Även info från Värmdö kommun om ändrade regler kring bygglov och bygganmälan i bland annat Höjdhagen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Läs utskicket som PDF här!

…eller läs här nedanför:


 

Hej igen!
2015 har varit ett händelserikt år för oss i Höjdhagen. Just nu finns det starka krafter som verkar för att förändra Gustavsberg och Höjdhagen. Vi tänker inte minst på planerna på en genomfartsled över Ekedalsskogen…

Vägen genom skogen är en av de saker som gjort att vi under 2015 samlats och bildat Höjdhagens villaägareförening. Men vi tänker också att:

 • vi tillsammans i en förening har vi långt större möjligheter att påverka det som händer i vår närmiljö.
 • vår förening ska verka för ökad trivsel genom att till exempel anordna Höjdhagens Dag varje sommar.
 • en fungerande förening bidrar till att bevara det som är unikt med Höjdhagen – inte minst för att det ska fortsätta vara lika attraktivt för bostadsköpare.

En förutsättning för att vi ska kunna värna vårt unika område är ett fortsatt engagemang från alla oss som bor i Höjdhagen!

Medlemskap i föreningen är helt frivilligt men vi uppmanar alla att komma med! Antalet medlemmar har stor betydelse för vår trovärdighet utåt och därmed också våra möjligheter att påverka. Årsmötet har beslutat om en årsavgift för 2016 på 200 kronor per fastighet.

Pengarna överförs till föreningens bankgiro: BG 119-3846

Märk inbetalningen med fastighetsbeteckning och efternamn. (Exempel: 1:125 Selin)

Medlemsavgifterna kommer i första hand att användas till kostnader för hemsida, bankgiro, kopiering, lokalhyror vid årsmöte och ev kostnader kring Höjdhagens dag.

Som medlem får du även fortsatt ta del av vårt medlemsbrev med aktuell information. Styrelsen kan erbjuda råd och stöd vid funderingar eller frågor som rör våra hus och trädgårdar, tillsammans har vi bott flera hundra år i Höjdhagen! Alla medlemmar har också möjlighet att få en gratis e-postadress enligt modellen ”valfritt@hojdhagen.se”.

Vi vill avslutningsvis tacka alla som deltagit och bidragit till starten av vår förening!  Med ert engagemang för vår gemensamma boendemiljö skapar vi tillsammans ökad trivsel och trygghet i Höjdhagen. Dessutom får vi också mer kunskap om husen, naturen och Höjdhagens unika historia.

Gott nytt 2016 önskar vi i styrelsen alla boende i Höjdhagen!

Andreas, Christina, Maria, Roland, Rutger, Staffan och Ulla

Nedan  kan du läsa ett axplock från föreningsåret  2015. Nu ser vi fram emot ett intressant 2016!

Höjdhagens villaägareförening 2015

April-maj

 • Idén till en förening föds när en väg genom Ekedalsskogen eller rakt genom Höjdhagen återigen diskuteras i kommunpolitiken. Hemsidan www.hojdhagen.se och Facebook-gruppen Höjdhagen skapas. 
 • Informationsmöte hålls där en arbetsgrupp tillsätts för att förbereda bildandet av föreningen. Arbetsgruppens insändare i protest mot vägplanerna publiceras i NVP. Kommunen beslutar sedermera att skjuta upp utredningen om en förbifart genom Ekedal tills vidare.

Juni-juli

 • Vi  bjuder in kommunstyrelsen till Höjdhagen för att visa hur en förbifart skulle fördärva hela området
 • Föreningen lämnar in ett remissyttrande på förslaget på ny detaljplan för Strandvik
 • Nya parkeringsregler börjar gälla i Gustavsberg och Höjdhagen. Föreningen efterlyser bättre information från kommun och vägförening 

Augusti-september

 • Höjdhagens dag med en gemensam insats för våra grönområden på förmiddagen och en välbesökt fest på kvällen
 • Första årsmötet hålls, stadgar fastställs och styrelse väljs
 • Öppet brev till Ekedalsskolan om trafiksituationen kring skolan. Brevet resulterar i ett konstruktivt möte med kommunens trafikingenjör och förändringar av skyltning mm.

Oktober-november

 • Kommunen inför nya riktlinjer för bygglov i de delar av Gustavsberg som är kulturhistoriskt riksintresse. Bygglov eller bygganmälan krävs nu även för friggebodar och andra bygglovsbefriade åtgärder
  Läs mer i rutan här nedanför!
 • Föreningsansökan är godkänd av Skatteverket och bankkonto öppnat

December

 • Föreningen skriver brev till kommunen med frågor om vad som nu planeras i korsningen Dalvägen // Gamla vägen


Striktare regler för ändringar av skyddade kulturmiljöer

Värmdö kommun har 2015 infört en striktare tolkning av reglerna för skyddade kulturmiljöer. Höjdhagen och andra områden med koppling till porslinsfabriken är del av riksintresset Gustavsberg och därmed skyddade som kulturmiljöer.

För oss boende innebär det bland annat att tidigare bygglovsbefriade åtgärder nu kräver kontakt med kommunen. Uppförande av friggebodar, staket, skärmtak, tak över uteplats mm ska anmälas till kommunen och godkännas av  kommunantikvarien.

Det dokument som finns tillgängligt heter Höjdhagen Gustavsberg – Bevarande och upprustning, råd och riktlinjer och är från 1992. Dokumentet finns som PDF på föreningens hemsida via länken ovan. Görs åtgärder eller förändringar som strider mot riktlinjerna kan kommunen kräva återställning, rivning och sanktionsavgifter.

Så vårt råd är enkelt – kontakta kommunen innan ni går vidare med förändringar på era fastigheter – för säkerhets skull.

 

 

Styrelsemöte 2

Styrelsens andra möte ägde rum den 26/11-2015

Bland annat diskuterades hur en framtida städdag kan se ut och hur alla äpplen i området ska hanteras.

Ett brev skall skrivas till kommunen angående potentiella nybyggnationer längs Gamla Vägen.

Ett brev till de mäklare som säljer fastigheter i Höjdhagen skall författas och så även en välkomstrev till de som flyttar in.

Fullständigt protokoll hittar ni här: Höjdhagens Villaägareförening 26 nov 15

Nya riktlinjer gällande bygglov

Då det har framkommit att det skett vissa förändringar i vad vi boende i Höjdhagen får och inte får göra gällande byggande av friggebodar och liknande tog styrelsen kontakt med kommunen och fick detta svar:

”Bygg- och miljöavdelningen tillämpar från september/oktober 2015 Boverkets riktlinjer fullt ut i kulturmiljöområden (8 kap. 13,14, 17 och 18 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Detta innebär att bygglov alltid måste sökas för mark- och byggnadsåtgärder, fasadförändringar samt andra åtgärder som kan inverka/påverka utformning, färg, materialval, utformning, arkitektur, taktäckningsmaterial m.m. Även utvändiga anordningar på taken och/eller fasad såsom vissa typer paneler av olika slag som solfångare och solpaneler kan också ingå om de anordningarna anses förvanska kulturmiljöområdet.

Som huvudregel ska samtliga ansökningar om åtgärder i kulturmiljöområden skickas på remiss till kulturenheten innan beslut fattas.”

Vi uppfattar det alltså som att bygglov måste sökas för nybyggnationer på fastigheterna i Höjdhagen. Vi har tagit kontakt med kommunens antikvarie och hoppas kunna stämma ett möte med henne så fort som möjligt.

Tillsvidare går det att få mer information om bygglov på Värmdö kommuns hemsida (länk här) och på torsdagar har de drop-in på kommunhuset 14:00 – 19:00 där det går att ställa frågor.

Mer information gällande riktlinjerna för Höjdhagen kommer att komma, så håll utkik här på hemsidan!

Uttdrag ur plan- och bygglagen:

Förbud mot förvanskning

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på

 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
 2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
 3. allmänna platser, och
 4. bebyggelseområden.

Underhåll och varsamhet

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

   Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

   En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

18 § Det som gäller i fråga om ändring och flyttning av en byggnad enligt 17 § ska tillämpas också på ändring och flyttning av en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §.