Alla inlägg av Maria Palm

Vårsamling i Höjdhagen Lördag 29/4

VÅRSAMLING I HÖJDHAGEN LÖRDAG 29/4

10-12 Städning och naturvård. Samling i lilla lekparken i korsningen Tvärvägen/Gamla vägen. Ta gärna med krattor, räffsor, skottkärror, sekatörer, sågar och andra lämpliga trädgårdsredskap.

12-13 Korvgrillning. (kött, vegetarisk och efter övriga önskemål som kan skickas till e-postadress nedan) Föreningen ordnar och bjuder.

13-14 Rundvandring i området med kommunens antikvarie Lenore Weibull som berättar lite om områdets historia.

Hoppas att vi ses!

Höjdhagens Villaägareförening

Frågor kan mailas till maria@hojdhagen.se

Styrelsemöte 4

Årets andra styrelsemöte ägde rum den 8:e mars.

På mötet bestämdes viktiga datum och evenemang för året med en snigelvecka i april,  städdag 30/4, Höjdhagens dag 27/8 och årsmöte 15/9.

Rutger redovisade antalet betalande medlemmar som den 7/3 var 28 stycken och Eva presenterade sitt arbete med en ny gestaltningsplan för området.

Trafikgruppen berättade om den dialog de för med Värmdö kommun angående trafiksituationen i Höjdhagen.

Läs det det fullständiga protokollet här: Möte 8 Mars

Styrelsemöte 3

Årets första styrelsemöte ägde rum den 21:a januari där de nya riktlinjerna kring bygglov i Höjdhagen diskuterades. Kommunen har i dagsläget ingen plan för att kommunicera dessa till de boende i Höjdhagen men styrelsen har arbetat med att försöka nå ut till alla i området med information.

Motioner till vägföreningen skulle lämnas in i januari och ett flertal har nu skickats in.

Nyheter gällande våra trädgårdar är att ris och annat lämpligt trädgårdsavfall får läggas på majbrasan vid Strandvik men absolut tidigast dagen innan och till hösten kommer det placeras en behållare för fallfrukt på någon av återvinningscentralerna.

Än så länge är det få som har betalat medlemsavgiften. Glöm inte bort detta om ni vill vara medlemmar!

 

Fullständigt protokoll hittar ni här: Anteckningar Höjdhagens villaägareförening 21 jan 16

Styrelsemöte 2

Styrelsens andra möte ägde rum den 26/11-2015

Bland annat diskuterades hur en framtida städdag kan se ut och hur alla äpplen i området ska hanteras.

Ett brev skall skrivas till kommunen angående potentiella nybyggnationer längs Gamla Vägen.

Ett brev till de mäklare som säljer fastigheter i Höjdhagen skall författas och så även en välkomstrev till de som flyttar in.

Fullständigt protokoll hittar ni här: Höjdhagens Villaägareförening 26 nov 15

Nya riktlinjer gällande bygglov

Då det har framkommit att det skett vissa förändringar i vad vi boende i Höjdhagen får och inte får göra gällande byggande av friggebodar och liknande tog styrelsen kontakt med kommunen och fick detta svar:

”Bygg- och miljöavdelningen tillämpar från september/oktober 2015 Boverkets riktlinjer fullt ut i kulturmiljöområden (8 kap. 13,14, 17 och 18 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Detta innebär att bygglov alltid måste sökas för mark- och byggnadsåtgärder, fasadförändringar samt andra åtgärder som kan inverka/påverka utformning, färg, materialval, utformning, arkitektur, taktäckningsmaterial m.m. Även utvändiga anordningar på taken och/eller fasad såsom vissa typer paneler av olika slag som solfångare och solpaneler kan också ingå om de anordningarna anses förvanska kulturmiljöområdet.

Som huvudregel ska samtliga ansökningar om åtgärder i kulturmiljöområden skickas på remiss till kulturenheten innan beslut fattas.”

Vi uppfattar det alltså som att bygglov måste sökas för nybyggnationer på fastigheterna i Höjdhagen. Vi har tagit kontakt med kommunens antikvarie och hoppas kunna stämma ett möte med henne så fort som möjligt.

Tillsvidare går det att få mer information om bygglov på Värmdö kommuns hemsida (länk här) och på torsdagar har de drop-in på kommunhuset 14:00 – 19:00 där det går att ställa frågor.

Mer information gällande riktlinjerna för Höjdhagen kommer att komma, så håll utkik här på hemsidan!

Uttdrag ur plan- och bygglagen:

Förbud mot förvanskning

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på

  1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
  2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
  3. allmänna platser, och
  4. bebyggelseområden.

Underhåll och varsamhet

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

   Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

   En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

18 § Det som gäller i fråga om ändring och flyttning av en byggnad enligt 17 § ska tillämpas också på ändring och flyttning av en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §.

Styrelsemöte 1

Styrelsens första möte ägde rum den 8/10.

Innan mötet samlades några från styrelsen i runda huset för att ta del av kommunens planer kring trafiken i Gustavsberg.

Ny information gällande bygglov för friggebodar och andra byggnader på fastigheten har kommit upp då en av styrelsens medlemmar blivit stoppad att bygga en liten bod. Vi utreder saken vidare och försöker stämma möte med kommunens antikvarie. Det som verkar gälla är att det krävs bygglov för att bygga på kulturskyddad mark så kolla noga vad som gäller innan ni börjar lägga tid och pengar på att bygga.

Ansökan för föreningens bildande har skickats in till skatteverket och vi väntar nu på ett godkännande.

I arbetet med trafikfrågan i Höjdhagen och kring skolan har kontakt tagits med skolan och kommunen. Ett möte är inplanerat med kommunen för vidare diskussion. Har ni synpunkter som ni vill ska tas upp med kommunen angående trafiksituationen så maila till trafik@hojdhagen.se innan fredag 16/10.

Protokoll från mötet med mer information kan ni läsa här: Höjdhagens Villaägareförening möte 8 oktober 2015

Årsmöte 10/9 – 2015

Höjdhagens villaägareförenings konstituerande årsmöte hölls torsdag den 10 september i Ekedalsskolans matsal. Med på mötet var 28 Höjdhagenbor som röstade ja till att anta föreningens stadgar och att välja föreningens styrelse. En medlemsavgift på 200 kronor per fastighet och år föreslogs och accepterades.

Styrelsens medlemmar:

Ordförande – Andreas Engberg

Kassör – Rutger Selin

Sekreterare – Christina Dackeus

Ledamöter – Ulla Billving, Maria Kuha Palm, Staffan Almborg, Roland Åberg

Suppleanter – Gunnel Tempte, Eva Kai Larsen

Efter mötet hölls ett konstituerande styrelsemöte där firmatecknare utsågs.

Läs gärna årsmötets protokoll för mer information!

Protokoll från årsmöte