Nya riktlinjer gällande bygglov

Då det har framkommit att det skett vissa förändringar i vad vi boende i Höjdhagen får och inte får göra gällande byggande av friggebodar och liknande tog styrelsen kontakt med kommunen och fick detta svar:

”Bygg- och miljöavdelningen tillämpar från september/oktober 2015 Boverkets riktlinjer fullt ut i kulturmiljöområden (8 kap. 13,14, 17 och 18 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Detta innebär att bygglov alltid måste sökas för mark- och byggnadsåtgärder, fasadförändringar samt andra åtgärder som kan inverka/påverka utformning, färg, materialval, utformning, arkitektur, taktäckningsmaterial m.m. Även utvändiga anordningar på taken och/eller fasad såsom vissa typer paneler av olika slag som solfångare och solpaneler kan också ingå om de anordningarna anses förvanska kulturmiljöområdet.

Som huvudregel ska samtliga ansökningar om åtgärder i kulturmiljöområden skickas på remiss till kulturenheten innan beslut fattas.”

Vi uppfattar det alltså som att bygglov måste sökas för nybyggnationer på fastigheterna i Höjdhagen. Vi har tagit kontakt med kommunens antikvarie och hoppas kunna stämma ett möte med henne så fort som möjligt.

Tillsvidare går det att få mer information om bygglov på Värmdö kommuns hemsida (länk här) och på torsdagar har de drop-in på kommunhuset 14:00 – 19:00 där det går att ställa frågor.

Mer information gällande riktlinjerna för Höjdhagen kommer att komma, så håll utkik här på hemsidan!

Uttdrag ur plan- och bygglagen:

Förbud mot förvanskning

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på

  1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
  2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
  3. allmänna platser, och
  4. bebyggelseområden.

Underhåll och varsamhet

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

   Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

   En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

18 § Det som gäller i fråga om ändring och flyttning av en byggnad enligt 17 § ska tillämpas också på ändring och flyttning av en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §.