Mer om trafiken i Höjdhagen 2016

The fault, dear Brutus, is not in our stars – but in ourselves.
                                       William Shakespeare

Bakgrund

Bakgrunden till diskussionen om trafiksituationen i Höjdhagen är ett markant ökat trafikflöde i området och höga hastigheter, vilket styrks av polisen. Detta gäller såväl boende i Höjdhagen, dvs vi själva, som besökande (även yrkestrafik). Dessutom råder en osäkerhet om gällande parkeringsregler och -skyltning. Trafikmiljön kring Ekedalsskolan specifikt har under lång tid varit bristfällig med fortkörning med betydande risker för de över 500 barn mellan sex och elva år som går där. Den aktuella trafiksituationen i Gustavsberg allmänt, med ökad inflyttning och bostadsbyggande, jobbpendling och krav på olika trafiklösningar, och vilka följder det får för Höjdhagen är också av intresse att diskutera.

Höjdhagens Villaägareförening har därför under hösten inlett en dialog och ett samarbete med Värmdö kommun om trafiksituationen i Höjdhagen. Syftet är att bidra till en trygg trafikmiljö för såväl boende som besökare i Höjdhagen genom påverkan av beslut, men även genom opinionsbildning och informationsinsatser.

Vi har identifierat tre problemområden i den aktuella situationen: trafiksituationen i Höjdhagen allmänt, parkeringssituationen samt trafikmiljön kring skolan specifikt. För vart och ett av områdena föreslår vi lösningar. Lösningarna har ofta karaktären av ”information” och ”beteendeförändringar” och mindre av ”fysiska åtgärder”.

Trafiksituationen i Höjdhagen allmänt

Höjdhagen utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. Det räknas som ett av funktiona-lismens mest intressanta bostadsområden i Sverige, skapat av KF-arkitekten Olof Thunström (”Thun-Olle”) i skiftet 1930-40-tal. Vägarna i området är lagda så att de följer terrängens utseende. I norr och i öster slingrar sig den gamla stockholmslandsvägen, de övriga vägarna faller in mot denna väg. Från början hade få råd med bil. Idag är vägarna visserligen asfaltbelagda men fortfarande korta, smala, slingrande eller i zig-zag. Höjdhagsvägen har dock breddats vid mynningen till Höjdhagen. Området är numera uppvuxet med häckar och träd. Tillsammans med en allt tätare bebyggelse begränsar det sikten för bilister, gående och cyklister. Många hushåll har idag fler än en bil. Och gående och cyklister lever farligt…

Frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder har länge stått på agendan i Höjdhagen. Gustavsbergs Vägförening har prövat ett antal fysiska åtgärder som t ex väggupp. Effekten av dessa har inte uppmätts men en subjektiv uppfattning verkar vara att de sänkt hastigheten på vissa ställen. Diskussionen om väggupp generellt visar däremot att de kan innebära negativa konsekvenser för upplevelsen av gaturummet och minska dess tydlighet samt innebära miljöpåverkan som buller och vibrationer. Lägg till de att de är synnerligen kostsamma. Det är därför nödvändigt att andra åtgärder prövas i Höjdhagen som t ex att minska trafikflödet in i området liksom att få ned hastigheterna.

 Höjdhagens Villaägareförening föreslår mot bakgrund av den beskrivna allt hårdare trafiken i Höjdhagen att försök/test med ”lågfartsområde” inleds. Värmdö kommun är positiv till att testa ”lågfartsområde” där vägutformningen tillåter. Åtgärden kräver lokal trafikföreskrift. ”Lågfartsområde” blir ett arbetsnamn för de vägar med integrerad trafikmiljö där olika typer av trafikanter delar på en gemensam yta. Höjdhagens kulturhistoriska karaktär med de smala och slingrande vägarna i området ska vara utgångspunkten för lågfartsområdet. Vi avstår från konkreta utformningsförslag utan överlåter åt projektet att formulera dessa.

Syftet med lågfartsområdet är att dämpa bilarnas hastighet och att skapa en tryggare trafikmiljö för andra trafikanter: gående, cyklister, skejtare, löpare, skidåkare m fl. Särskilt barn som rör sig i trafikmiljön kring skolan, men även områdets många barnfamiljer samt äldre kan ha stor nytta av lågfartsområdet. Ett bra samspel mellan gående, cyklande och bilister i området är själva målet. Liknande försök med lågfartsområde har genomförts på andra håll i landet med gott resultat bl a i Stockholm (Älvsjö lågfartsområde).

Parkeringssituationen i Höjdhagen

Någon analys av det reella parkeringsbehovet har inte gjorts, men Höjdhagens Villaägareförenings bestämda uppfattning är att bättre och tydligare parkerings-möjligheter behövs framöver. Det gäller såväl för fritidsverksamheten på skolan och aktiviteterna vid Ekedalsspåret som för gästparkering i Höjdhagen.

Boende i Höjdhagen har efterfrågat bättre samutnyttjande av kommunens parkering vid skolan. Denna parkering används under dagtid av skolan. Många i området upplever att parkeringen ofta står tom när skolan är stängd. En rimlig förklaring kan vara att det råder osäkerhet om gällande parkeringsregler och -skyltning.

Värmdö kommun har vid årsskiftet iscensatt en ny skyltplan för parkeringsområdet vid skolan. Syftet har varit att reglera användningen av parkeringarna och säkerställa framkomligheten och på så sätt att utnyttja parkeringen bättre. Eftersom skyltningen är ny finns enligt kommunen utrymme att anordna generösare parkeringstider på helgerna. Det förutsätter en fördjupad diskussion om tillgång och effekter.

Höjdhagens Villaägareförening är synnerligen positiv till att föra sådan fördjupad diskussion om parkeringsbehovet i Höjdhagen. Vi välkomnar också den nya skyltningen, men vill även markera att den kan upplevas som otydlig och motsägelsefull, med en bred flora av skyltar. I dagsläget förefaller parkeringen vid skolan inte göra någon riktigt nöjd.

Tidsbegränsade parkeringen vid fotbollsplanen är omstridd. Det finns boende i Höjdhagen som motsätter sig parkeringen pga svårigheter att själva ta sig ut på när skjutsande föräldrar backar ut på gatan. Den trafiken kan kommunen/skolan, enligt vår mening, enkelt sätta stopp för genom att informera att här lämnar och hämtar man helt enkel inte. Höjdhagens Villaägareförenings uppfattning är att parkeringen behövs för besök i Ekedalsspåret och för gästparkering i området. På alla sätt måste förhindras att den används som lämnings-/hämtningsplats för skolan.

Idag ger parkeringen (liksom även fotbollsplanen och entrén till Ekedalsspåret) tyvärr ett sjavigt intryck med lera och betongsuggor lite hipp som happ. Här kan kommun, vägförening och villaägareförening hjälpas åt att snygga upp. Området från tennisbanan till fotbollsplanen och Ekedalsspåret planerades för övrigt samtidigt som bebyggelsen i Höjdhagen för att erbjuda meningsfulla uteaktiviteter för skola och för boende. Låt oss ta hand om det arvet på ett bra sätt ännu idag!

Trafikmiljön kring Ekedalsskolan specifikt

Ekedalsskolan har länge haft problem med barnens säkra tillgänglighet till skolan. Trafikmiljön kring skolan är bristfällig med fortkörning och betydande risker för de över 500 barn mellan sex och elva år som går där. Forskning visar att barn först vid 10-12 års ålder kan klara sig själva som fotgängare i enkel trafikmiljö. Åtskilliga barn skjutsas i bil till och från skolan, vilket leder till hårdare trafik och trängsel vid infarten till skolan, längs Höjdhagsvägen samt genom Höjdhagen (via Grindstugatan, Gamla vägen och Tvärvägen).

Höjdhagens Villaägareförening kan konstatera förbättringar i trafikmiljön kring skolan på senaste tiden. Det gäller både de fysiska åtgärderna som informationsinsatserna. Exempel: Med kommunens skyltning och övervakning har litet av osäkerheten undanröjts om vad som gäller på skolans parkering (se ovan). Kommunen har även tagit initiativ till  trafiksäkerhetsarbete med skolan och vägföreningen och för en aktiv dialog med boende/villaägareförening. Vägföreningen lät anlägga en gångväg/trottoar på den mest utsatta platsen längs Höjdhagsvägen (vid tennisbanan) med övergångsställen och anslutning till gång- och cykelväg som leder till Gamla Skärgårdsvägen. Effekten hittills synes vara lägre hastighet pga avsmalnad väg och en tryggare situation för gående. Skolan har äntligen börjat informera personal och föräldrar om avlämnings-/hämtningsplatsen bakom Gröna villan samt vädjat om att köra långsamt eller rent av välja andra alternativ till att skjutsa barnen med bil till skolan. Höjdhagens villaägareförening, dvs vi själva, har under 2015 påbörjat ett trafiksäkerhetsarbete med syftet att åstadkomma en tryggare och trivsammare trafikmiljö i Höjdhagen. Vi informerar och diskuterar med boende i området om trafikfrågor via möten och den egna hemsidan, vi för en dialog med kommunen om trafiksituationen i Gustavsberg och Höjdhagen, skriver motioner och deltar i vägföreningens arbete och försöker påverka skolan att bidra till en tryggare trafikmiljö genom informationsinsatser. Sist, men inte minst, insikten om att även vi boende själva bidrar till den hårda trafikmiljön genom att köra för fort eller slarvigt på de smala och slingrande vägarna i Höjdhagen börjar så sakta att sjunka in i medvetandet

I det korta perspektivet kan flera åtgärder vidtas för att åstadkomma snabbt genomslag i förbättrad trafikmiljö runt skolan. Exempel: Skylta tydligt vid vändplanen och parkeringsplatsen var skjutsande föräldrar lämnar och hämtar barnen. Skylta även på tidsbegränsade parkeringen vid fotbollsplanen att den är avsedd för besökare i Höjdhagen/Ekedalsspåret. Ta bort de skrymmande och skymmande sopcontainrarna på vändplanen. Informera personal och föräldrar om platser för lämning/hämtning samt nya parkeringsföreskrifter. Informera om att trafikfarlig lämning och hämtning vid fotbollsplanen inne i Höjdhagen i fortsättningen inte är önskvärd. Dessa åtgärder är knappast kostsamma och skulle kunna initieras av kommunen utan fördröjning.

I det längre perspektivet behövs ett samarbetsprojekt kring trafikmiljön vid skolan (gärna för både Ekedal och Kvarnberget eftersom problemen ofta är desamma) i syfte att förbättra barnens säkra tillgänglighet till skolan. I ett sådant projekt är frågan varför föräldrar skjutsar barnen till skolan central. Preliminärt bör beaktas följande förhållanden: föräldrarnas inställning, föräldrarnas arbetsplats i relation till skolan samt skolans inställning och insatser. Goda exempel visar att det går att minska skjutsandet, dvs ändra beteendet om alternativet känns tryggt och säkert och om kommunikationen är tydlig och argumenten upplevs som relevanta för föräldrarna. En framgångsfaktor i sådana projekt är samarbetet skola, föräldrar/boende och kommun. Förslagsvis kan Värmdö kommun enkelt ta initiativ till ett sådant samarbetsprojekt med Ekedal/Kvarnberget (ev tillsammans med någon annan skola) som ”piloter”.

För trafikgruppen i Höjdhagens Villaägarförening

Per Arvidsson
0706-75 53 90
trafik@hojdhagen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.